JETSMARK ENERGIVÆRK
Nørregade 81, 9490 Pandrup
Velkommen til Jetsmark Energiværk
Vedtægter for Jetsmark Energiværk A.m.b.a
§  1   Navn og hjemsted
§  2   Formål og forsyningsområde
§  3   Andelshavere / varmeaftagere
§  4   Andelshavernes hæftelse, og økonomiske ansvar
§  5   Udtrædelsesvilkår
§  6   Deklarationer
§  7   Generalforsamling
§  8   Bestyrelse
§  9   Selskabets ledelse
§ 10  Regnskab og revision
§ 11  Selskabets opløsning
§ 1  Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Jetsmark Energiværk A.m.b.a
1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune.
§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets formål er at drive kraftvarmeforsyning i Pandrup-Kaas områderne for på bedste og billigste måde at sikre kraftvarmeforsyning af andelshavernes  ejendomme samt at sælge el-produktionen.
§ 3 Andelshavere / varmeaftagere

3.1  Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 
  1.  Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
  2.  Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet. 
  3.  Ejer af bygning på lejet grund. 
  4.  En ejerlejlighedsforening/andels-boligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet

3.2  Enhver, der opfylder de i § 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med kraftvarme. Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser - der fastsætter vilkår for levering af kraftvarme

3.3 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.
§ 4  Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 

4.1 Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men de til enhver tid værende ejere af de til selskabets anlæg tilsluttede ejendomme er hver især forpligtet til efter de i § 4.5 fastsatte bestemmelser gennem de årlige afgifter, at betale den på deres ejendom forfaldne andel af de årlige udgifter til forrentning og afdrag på selskabets lån og af de årlige driftsudgifter.

4.2 Medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Det enkelte medlems hæftelse kan udover hvad der står i § 4.1 ikke overstige kr. 1.000,00.

4.3 Medlemmerne, som er tilmeldt før 1. juni 1993, skal ikke betale indskud eller tilslutningsafgift ved indmeldelse i selskabet. Senere indmeldelse kan ske ved betaling af tilslutningsafgift i henhold til tilslutningstakst udarbejdet af selskabets bestyrelse
.
4.4 Den personlige hæftelse kan alene gøres gældende af selskabet samt i tilfælde af dettes opløsning af dets bo.

4.5 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.
§ 5  Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

     Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige
     myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: 
  a: Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
  b: Eventuelt skyldige bidrag
  c: Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved  fordelingsledningen, nedtagning                                        af  måler og andet tilhørende selskabet 
  d:Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den
     udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den                       udtrædendes varmeforsyning

    Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: 
e: En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc. i regnskabsåret inden opsigelsen

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor  ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes
 
5.5  Ved genindtræden som andelshaver i Jetsmark Energiværk amba skal der betales  investeringsbidrag.
§ 6  Deklarationer

6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:
   - deklaration om kraftvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
   - deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.
     Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 7  Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Første gang senest 1. oktober 1993.

7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejligheder, der opfylder betingelserne i § 3 stk. 1-2. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer inklusive fuldmagter.

7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt. Evt. fuldmagter skal være dirigenten i hænde inden dagsordens pkt. 2

7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere,
     indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
 
7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af
       kommunalbestyrelsen.

7.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er
       nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges 
       Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

7.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst l /3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom
§ 8  Bestyrelse

8.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer.

8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 4
     bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

8.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for l år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et
     bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister
     sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste
     følgende generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

8.4 Valgbar, som generalforsamlings-valgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har
     stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og
     har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
§ 9  Selskabets ledelse 

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin
     forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og eventuelt kasserer.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, " når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens
     beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om
     ansættelsesforhold, vederlag m.v.

9.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt
     foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

9.6 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
§10  Regnskab og revision

10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens
       bestemmelser og god regnskabsskik.

10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§11  Selskabets opløsning

11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i
       øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning
.
11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere
       likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets
       forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

11.4 Ingen andelshaver kan dog få udbetalt mere, end hvad der svarer til medlemmets faste årlige afgift, målerafgift og andre
       forbrugsuafhængige udgifter i det sidste regnskabsår.

11.5 Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.
Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling, den 26. oktober 1995
.
Ole Olesen    Jørgen Mølgaard    Karsten Hansen    Leif Nielsen
Jens Chr. Holmsgaard    Viggo Møller    Jens Vagn Jensen


§5 ændret november 2013

Ole Olesen         Leif Nielsen       Hans Henrik Trudslev
Jens Chr. Holmsgaard         Jens Vagn Jensen          Carsten Jensen         Finn Svenningsen